Olsztyn maj 2018 r.

Radosny, słoneczny,  wesoły weekend w Olsztynie! Planetarium, Stare Miasto, Łyna, prezentacje kół gospodyń wiejskich na Rynku, Zamek Krzyżacki, w którym pracował Kopernik, wejście na wieżę (tylko 140 schodków, za to 2 godziny czekania w kolejce - noc muzeów i całkowity brak jakiegokolwiek widoku...), a na koniec zwiedzanie pewnego zakładu produkcyjnego - moc wrażeń.

Odwiedziliśmy też naszą zmarłą 10 lat temu koleżankę, współzałożycielkę naszego Stowarzyszenia, Tamarę Żegis.

Donat Dawiec zm. 27.04.2018 r.

27 kwietnia 2018 r. zmarł Donat Dawiec. Nasz przyjaciel, kolega, fajny kumpel.

Można o Nim przeczytać, że był trenerem, wykładowcą, doradcą zawodowym. Specjalizował się w problematyce rynku pracy, rozwoju kompetencji osobistych,... Ale to już nieważne. Donat nie żyje...

Można było z Nim rozmawiać, wiele się nauczyć, można było na Niego liczyć.

Msza żałobna odbędzie się 5 maja 2018 r., w kościele p.w. Św. Wojciecha w Kilecach o godz. 12.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Cedzynie koło Kilec.

Trzeba chwilę pomyśleć i chcieć uwierzyć, że Donata już nie ma! 

20-22 października 2017 r.

Ciekawy i pracowity weekend. Spotkaliśmy się we Wrocławiu, pięknej stolicy Dolnego Śląska. Warto przypomnieć, że realizujemy tu badanie "Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020" - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego". Spotkanie było bardzo udane pod każdym względem. Wrocław czaruje mostami, pięknymi obiektami i widokami np. z wieży matematycznej i ciekawą ofertą kulinarną...

29 września

Kolejna dobra wiadomość – wspólnie z Ego Evaluation for Government Organizations s.c., jako lider konsorcjum przeprowadzimy Ewaluację systemu pożyczkowego w ramach Działania 1.4 PO KL. Badanie ma przyczynić się do weryfikacji jakości pracy dotychczasowego operatora pożyczek, m.in. poprzez porównanie systemów pożyczkowych komercyjnych oraz tych, które funkcjonują z EFS dla podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto badanie ma przeanalizować kwestię trafności i efektów wsparcia wśród PES jak również zbadać zjawisko pojawiających się problemów ze spłatą zobowiązań.

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe, którymi są:

  1. Ocena oferty skierowanej do podmiotów ekonomii społecznej pod kątem zaspokojenia ich potrzeb oraz porównania oferty z komercyjnymi systemami pożyczkowymi skierowanymi do PES.
  2. Ocena jakości realizacji projektu wraz z podsumowaniem doświadczeń, w tym relacji do otoczenia rynkowego.
  3. Ocena znaczenia projektu dla rozwoju PES.

26 września

Wspólnie z Ego - Evaluation for Government Organizations s.c (jako liderem) wygraliśmy realizację ewaluacji ex- ante strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Celem głównym badania jest kompleksowa ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz sformułowanie możliwych do zastosowania rekomendacji dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu, które przyczynia się do podniesienia jego jakości. Ocena obejmie następujące  grupy zagadnień:

  1. Badanie kompletności projektu Strategii – określenie niezbędnego zakresu uzupełnień w kontekście poprawy jakości proponowanego modelu programowania rozwoju.
  2. Ocena trafności projektu Strategii, tj. identyfikacji wyzwań/potrzeb/problemów rozwojowych województwa.
  3. Ocena spójności wewnętrznej projektu Strategii, tj. logicznego powiązania wizji strategicznej i strategicznych kierunków działań ze zidentyfikowanymi wyzwaniami/potrzebami/problemami rozwojowymi województwa oraz logicznego powiązania wizji z celami strategicznymi i celami kierunkowymi.
  4. Ocena spójności zewnętrznej projektu Strategii, tj. spójności z nadrzędnymi dokumentami Strategicznymi i ze Strategią Europa 2020.
  5. Ocena spójności o możliwości wdrożenia systemu realizacji oraz systemu monitoringu.

Ocena możliwości osiągania zakładanych celów zaktualizowanej Strategii w stosunku do szacowanych ram finansowych

Lipiec 2017

Zakończyliśmy realizację badania dotyczącego oceny ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych. Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania raportu, dostępnego na stronie power.gov.pl:

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania/#/domyslne=1

Lipiec 2017

Badanie potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Małopolsce zostało zakończone w lipcu. Zapraszamy do lektury raportu, dostępnego na stronach Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:

https://www.obserwatorium.malopolska.pl/blog/potencjal-eksportowy-przedsiebiorstw-malopolsce/

12 lipca 2017 r.

Dziś została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje" 

6 lipca 2017 r.

Wygraliśmy postępowanie na realizację badania ewaluacyjnego Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

5 lipca 2017 r.

Właśnie zawarliśmy umowę na Ewaluację bieżącą kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

3 lipca 2017

Będziemy realizować badanie Uzupełnienie oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

27 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia wybrało ofertę konsorcjum Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o. i STOS na realizację badania Ewaluacja sposoby wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

20 czerwca 2017 r.

Kolejny sukces – nasza oferta na badanie Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

7 czerwca 2017 r.

sukces! Wygraliśmy (wspólnie z CODE Sp. z o.o.) postępowanie na realizację dla Ministerstwa Rozwoju badania pt. Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

1 czerwca 2017 r.

Będziemy realizować badanie Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MSP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 dla Województwa Małopolskiego.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

6-7 maja 2017 r. - udana wycieczka do Lwowa.

Nie samą pracą Stowarzyszenie żyje… wybraliśmy się do Lwowa. Widzieliśmy Operę, pomnik Mickiewicza, zadumaliśmy się na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt, wypiliśmy kawę w Żółkwi, a inne napoje w lokalnych barach. Warto odwiedzić Lwów, żeby lepiej zrozumieć naszą historię.

27 kwietnia 2017

Zawarliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju na realizację badania Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"

21 kwietnia 2017

Podpisaliśmy umowę z Województwem Małopolskim na realizację badania Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce.

Więcej "Projekty - Ewaluacje"